TRIỀU NGUYỄN VỚI VIỆC TIẾP THU TRI THỨC, ÁP DỤNG KĨ THUẬT QUÂN SỰ PHƯƠNG TÂY GIAI ĐOẠN 1802-1858

Nguyễn Trọng Minh

Tóm tắt


 

Triều Nguyễn được thành lập trong bối cảnh các nước tư bản phương Tây đang tìm cách gia tăng sự hiện diện và sức ảnh hưởng ở các quốc gia phương Đông, trong đó có Việt Nam. Trước xu thế đó, triều đình nhà Nguyễn không hoàn toàn làm ngơ mà đã có sự chủ động trong việc tiếp nhận những ảnh hưởng từ phương Tây, đặc biệt là trên lĩnh vực quân sự. Trong nửa đầu thế kỉ XIX, nhà Nguyễn đã đạt được một số thành tựu trong hoạt động tiếp thu tri thức, áp dụng kĩ thuật phương Tây trong lĩnh vực quân sự. Bằng các phương pháp lịch sử – logic và phân tích, khảo cứu tư liệu, bài viết đã phục dựng cơ bản quá trình tiếp thu tri thức, áp dụng kĩ thuật phương Tây trên lĩnh vực quân sự dưới thời nhà Nguyễn vào nửa đầu thế kỉ XIX. Quá trình này trải qua nhiều thăng trầm, bị đứt đoạn và không giúp hình thành một xu hướng hiện đại hóa quân đội triều Nguyễn theo lối phương Tây.

 

 


Từ khóa


quân đội; khoa học kĩ thuật; nhà Nguyễn; phương Tây

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Barrow, J. (1806). A Voyage to Cochinchina in the Years 1792 and 1793. London: Printed for T. Cadell and W. Davies in the strand.

Cabinet of the Nguyen Dynasty (1993). Kham dinh Dai Nam Hoi dien su le [History of Cabinet System in the Nguyen Dynasty], 13. Hue: Thuan Hoa Publishing House.

Center for Vietnamese National Studies. (2005). Chau ban trieu Tu Duc (1848-1883) [Official Documents of Tu Duc Dynasty (1848–1883)]. Hanoi: Literature Publishing House.

Chaigneau, M. D. (2016). Kinh thanh Hue dau the ki XIX qua hoi uc cua Michel Duc Chaigneau [Souvenirs of the Hue Citadel in the early Nineteenth Century]. Hue: Thuan Hoa Publishing House.

Crawfurd, J. (1830). Journal an embassy from the governor of India to the courts of Siam and Cochin China: Exhibiting a view of the actual state of those kingdoms, 1. London: Henry Colburn.

Crawfurd, J. (1830). Journal an embassy from the governor of India to the courts of Siam and Cochin China: Exhibiting a view of the actual state of those kingdoms, 2. London: Henry Colburn.

De Lauture, E. (1865). Memoirs on China. Paris: Le Magasin Pittoresque.

Do, V. N. (1993). Quan doi nha Nguyen [Army of Nguyen Dynasty], Journal of historical studies, 6(271), 44-52.

Finlayson, G. (1988). The mission to Siam and Hue the capital of Cochion China in the years 1821-1822. Singapore and Bangkok: Oxford University Press and the Siam Society.

Hocquard, C. E. (1999). Une campagne a Tonkin. Paris: Arléa.

Lamp, A. (1970). The Mandarin Road to Old Hue: Narrative of Anglo-Vietnamese Diplomacy from the 17th century to eve of the French Conquest. London: Chatto&Windus.

Mantienne, F. (2003). The Transfer of Western Military Technology to Vietnam in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries: The Case of the Nguyen. Journal of Southeast Asian Studies, 34(3), 519-534.

Masson, A. (2003). Ha Noi giai doan 1873 - 1888 [Ha Noi period 1873-1888]. Hai Phong: Hai Phong Publishing House.

Nguyen, T. H. (2010). Tuyen tap tu lieu van hien Thang Long - Ha Noi: Tu lieu phuong Tay [Collection of cultural documents Thang Long - Hanoi: Western documents]. Hanoi: Ha Noi Publishing House.

Veritable Records of Nguyen dynasty (2002). Dai Nam thuc luc [Chronicle of Greater Vietnam], 1. Hanoi: Education Publishing House.

Veritable Records of Nguyen dynasty (2007). Dai Nam thuc luc [Chronicle of Greater Vietnam], 2. Hanoi: Education Publishing House.

Veritable Records of Nguyen dynasty (2007). Dai Nam thuc luc [Chronicle of Greater Vietnam], 3. Hanoi: Education Publishing House.

Veritable Records of Nguyen dynasty (2007). Dai Nam thuc luc [Chronicle of Greater Vietnam], 4. Hanoi: Education Publishing House.

Veritable Records of Nguyen dynasty (2007). Dai Nam thuc luc [Chronicle of Greater Vietnam], 5. Hanoi: Education Publishing House.

Veritable Records of Nguyen dynasty (2007). Dai Nam thuc luc [Chronicle of Greater Vietnam], 6. Hanoi: Education Publishing House.

Veritable Records of Nguyen dynasty (2007). Dai Nam thuc luc [Chronicle of Greater Vietnam], 7. Hanoi: Education Publishing House.

Veritable Records of Nguyen dynasty (2007). Dai Nam thuc luc [Chronicle of Greater Vietnam], 8. Hanoi: Education Publishing House.

Veritable Records of Nguyen dynasty (2006). Minh Menh chinh yeu [The Important Milestone under the Reign of Minh Menh]. Hue: Thuan Hoa Publishing House.

Voyage from France to Cochin-China in the Ship Herry, Captain Rey of Bordeaux, in the years 1819 and 1820. In Phillips, R. (1821). Phillips’ Voyages and Travels, part IV. London: Printed for Sir Richard Phillips and Co., Bride-Court, Bridge-Street.

White, J. (1824). A Voyage to Cochin China. London: Printed for Longman, Hurst, Recs, Orme, Brown and Green, Paternoster, Row.


Tình trạng

  • Danh sách trống