ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG LÃNH ĐẠO THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2019

Phạm Mạnh Thắng, Nguyễn Hồng Phương

Tóm tắt


 

Trong thời kì Đổi mới, Đảng bộ tỉnh Tiền Giang xác định phát triển kinh tế đối ngoại là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài. Bài viết làm rõ sự lãnh đạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang. Bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu, bài viết trình bày một cách có hệ thống chủ trương và quá trình chỉ đạo thực hiện thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và một số kinh nghiệm được rút ra từ năm 2010 đến năm 2019 của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang. Những kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Tiền Giang đã góp phần hình thành, mở rộng và hiện đại hóa các ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 


Từ khóa


đầu tư trực tiếp nước ngoài; hội nhập kinh tế quốc tế; lãnh đạo

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Tien Giang Statistics Department (2019). Nien giam thong ke nam 2019 [Statistical Yearbook]. Tien Giang Statistics Department Office.

Tien Giang Provincial Party Committee (2001). Van kien Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Tien Giang lan thu VII [Document of the VIIth Tien Giang Provincial Party Committee Congress of Delegates]. Tien Giang: Provincial Party Committee Office.

Tien Giang Provincial Party Committee (2005). Van kien Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Tien Giang lan thu VIII [Document of the VIIIth Tien Giang Provincial Party Committee Congress of Delegates]. Tien Giang: Provincial Party Committee Office.

Tien Giang Provincial Party Committee (2010). Van kien Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Tien Giang lan thu IX [Document of the IXth Tien Giang Provincial Party Committee Congress of Delegates]. Tien Giang: Provincial Party Committee Office.

Tien Giang Provincial Party Committee (2015). Van kien Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Tien Giang lan thu X [Document of the Xth Tien Giang Provincial Party Committee Congress of Delegates]. Tien Giang: Provincial Party Committee Office.

Tien Giang Province People’s Commutte (2012). Quyet đinh so 133/ 2012/QĐ-UBND ve ban hanh chương trinh tong the cai cach hanh chinh nha nuoc cua Tinh Tien Giang giai doan 2011- 2020 [Decision No. 133/2012 /UB-UBND promulgating the master program on state administrative reform of Tien Giang province for the period 2011-2020]. Tien Giang: Province People’s Commutte Office.

Tien Giang Province People’s Commutte (2014). Quyet đinh so 35/ 2014/QĐ-UBND ve ban hanh quy dinh ve chinh sach dao tao, boi duong can bo, cong chuc va thu hut nguon nhan luc cua tinh Tien Giang [Decision No. 35/2014 / UB-UBND promulgating the regulations on training and retraining policies for cadres and civil servants and attracting human resources in Tien Giang]. Tien Giang: Province People’s Commutte Office.

Tien Giang Provincial People’s Council (2011). Nghi quyet so 02/2011/NQ-HĐND ve ke hoach phat trien kinh te – xa hoi 5 năm 2011-2015. [Resolution No.02/2011/NQ-HĐND on socical – economic development plan for 5 years (2011-2015)]. Tien Giang: Provincial People’s Council Office.

Tien Giang Provincial People’s Council (2015). Nghi quyet so 117/2015/NQ-HĐND ve ke hoach phat trien kinh te – xa hoi 5 năm 2016-2020 [Resolution No.117/2015/NQ-HĐND on socical – economic development plan for 5 years (2016-2020)]. Tien Giang: Provincial People’s Council Office.

Vietnam Communist Party (2013). Van kien Dang thoi ki Doi Moi va hoi nhap [Document of the VI, VII, VIII, IX, X, XI National Congress of Delegates]. Hanoi: National Political Publishing House.
DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.1.2974(2021)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.1.2974.2811(2021)

Tình trạng

  • Danh sách trống