MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG DẠY VIẾT DỰA TRÊN TIẾN TRÌNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN NĂM 2018

Lê Thị Ngọc Chi

Tóm tắt


 

Dạy kĩ năng viết cho học sinh trung học như thế nào để giúp học sinh phát triển được năng lực viết là một vấn đề được chú trọng trong dạy học Ngữ văn. Thông qua việc tìm hiểu Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn năm 2018 và tổng hợp một số tài liệu về tiến trình viết trong và ngoài nước, bài báo này góp phần xác định rõ các bước người học cần được trải nghiệm trong tiến trình viết, bao gồm: chuẩn bị trước khi viết, tìm ý và lập dàn ý, viết bài, xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm; đồng thời phân tích các hoạt động mà người học cần thực hiện trong từng bước. Từ những cơ sở trên, bài báo tập trung trình bày cụ thể một số định hướng để dạy viết cho học sinh trung học dựa trên các bước của tiến trình viết đã được xác định. Những hướng dẫn này có thể là những gợi ý cần thiết cho giáo viên Ngữ văn trong việc thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy viết ở trường trung học nhằm đáp ứng yêu cầu cần đạt của kĩ năng viết trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn năm 2018.

 


Từ khóa


chương trình Ngữ văn năm 2018; dạy viết dựa trên tiến trình; kĩ năng viết; phương pháp dạy viết; tiến trình viết

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Ministry of Education and Training (2018). Chuong trinh Giao duc pho thong mon Ngu van (Ban hanh kem theo Thong tu so 32/2018/TT-BGDDT, ngay 26 thang 12 nam 2018 của Bo truong Bo Giao duc va Đao tao) [The Vietnamese Literature Curriculum (Issued together with the Circular No.32/2018/TT-BGDĐT, dated December 26, 2018 of the Ministry of Education and Training)].

Bayat, N. (2014). The Effect of the Process Writing Approach on Writing Success and Anxiety. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(3), July 2014, 1133-1141.

Bodrova, E., & Leong, D. (1998). Scaffolding emergent writing in the zone of proximal development. Literacy Teaching and Learning, 3(2), 1-18.

Flower, L., & Hayes, J. R. (1981). A cognitive process theory of writing. College composition and communication, 32(4), 365-387.

Le, T. N. C. (2018). To chuc hoat dong day hoc tao lap van ban nghi luan dua tren tien trinh [Organizing activities for teaching persuasive text writing based on the process], Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 15(1), 152-161.

Murray, D. (1972). Teach Writing as a Process not Product. Retrieved from http://www.csun.edu/~krowlands/Content/Academic_Resources/Composition/Processes/Murray-process.pdf

Nguyen, T. H. N., & Tran, N. H. T. (2017). Day tao lap van ban dua tren tien trinh – nhung bai hoc kinh nghiem cho day tao lap van ban o Viet Nam [Process-based teaching of text composition: empirical lessons for teaching text composition in Vietnam]. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 14(4b), 116-126.

Wallace, T., Stariha, W. E., Walberg, H. J. (2004). Teaching Speaking, Listening and Writing. International Academy of Education.


Tình trạng

  • Danh sách trống