BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC VĂN HỌC MĨ LATIN Ở KHOA NGỮ VĂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Phước Bảo Khôi, Mai Hoàng Phương, Trần Lâm Xuân Thuỷ, Trần Quỳnh Hoa, Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Ngọc Uyển Nhi

Tóm tắt


 

Nghiên cứu này vận dụng phương pháp nghiên cứu lịch sử và quan sát kết hợp phỏng vấn, để trình bày hiện trạng, đưa ra định hướng và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học Văn học Mĩ Latin tại Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM) ở ba nội dung cơ bản, bao gồm vấn đề tổ chức dạy học học phần, người dạyngười học. Theo đó, nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy học học phần Văn học Mĩ Latin cần được thực hiện thông qua một định hướng thống nhất, xuyên suốt các vấn đề nêu trên.

 


Từ khóa


thực trạng; Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; dạy học Văn học Mĩ Latin; biện pháp nâng cao chất lượng dạy học

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Cartwright, R., Weiner, K., & Streamer-Veneruso, S. (2010). AAHE’s 9 Principles of Good Practice for Assessing Student Learning. Student Learning Outcomes Assessment Handbook. Maryland: Montgomery College Press.

Do, T. T., & Luong, T. H. G. (2012). Van hoc phuong Tay va Mi Latin (De cuong mon hoc) [Western and Latin American Literature (Course Outline)]. Hanoi University of Education 2. Retrieved from http://www.hpu2.edu.vn

Ministry of Education and Training (2015). Du thao Chuong trinh giao dục Pho thong tong the [The general curriculum for general education levels (Draft)]. Dec 28th, 2018. Retrieved from http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/cong-bo-du-thao-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-tong-the-254711.html

Piaget, J. (1997). Tam li hoc va Giao duc hoc (Psychology and Pedagogy). Hanoi: Education Press.

The Australian Institute for Teaching and School Leadership (AITSL) (2014). Designing Professional Learning. Australia: Learning Forward Publisher.

Whitehead, A. N. (1967). The Aims of Education. New York: The Free Press.


Tình trạng

  • Danh sách trống