THÓI QUEN THAM GIA LỚP HỌC BẰNG NGÔN NGỮ NÓI CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG MÔN KHOA HỌC

Lê Hải Mỹ Ngân, Nguyễn Trúc Vy

Tóm tắt


 

Đối với việc tổ chức hoạt động học tập trong lớp học, sự tham gia trao đổi bằng ngôn ngữ nói của học sinh là một yếu tố quan trọng. Do đó, trong nghiên cứu này, chúng tôi quan tâm đến vấn đề hiểu được các dạng phong cách tham gia lớp học có sử dụng ngôn ngữ nói của học sinh. Chúng tôi đã sử dụng bảng câu hỏi Engagement and Participation in Classroom – Science (EPIC-S) để khảo sát phong cách tham gia lớp học sử dụng ngôn ngữ nói của học sinh Việt Nam và nhận thức về mong đợi của giáo viên đối với các phong cách tham gia lớp học. Khảo sát được thực hiện trên 883 học sinh ở một số trường trung học công lập ở 3 khu miền Bắc, Trung và Nam Việt Nam Dữ liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS 2, kết quả cho thấy, học sinh Việt Nam có xu hướng tham gia lớp học trong im lặng, tức chủ yếu là tập trung lắng nghe, ghi chú, cố gắng hiểu bài giảng. Tuy nhiên, một phần đáng kể học sinh đã có sự kết hợp ngoài việc ghi ghú hay lắng nghe thì cũng mong muốn tham gia lớp học bằng cách diễn đạt bằng ngôn ngữ nói để trao đổi, thảo luận. Kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp vào việc xây dựng phương pháp giảng dạy môn khoa học ở Việt Nam.


Từ khóa


phong cách học tập; khoa học; trung học cơ sở; giáo dục STEM

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Abdullah, M. Y., Bakar, N. R. A., & Mahbob, M. H. (2012). The dynamics of student participation in classroom: observation on level and forms of participation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 59, 61-70.

Astin, A. W. (1999). Student involvement: A developmental theory for higher education.

Bas, G. (2010). Effects of multiple intelligences instruction strategy on students achievement levels and attitudes towards English Lesson. Cypriot Journal of Educational Sciences, 5(3),

-180.

Chien, Y. T., Jen, C. H., Martin, S. N., Chu, H. E., & Chang, C. Y. (2018). 'Factors Contributing to Student Participation in Science Classroom: A Survey Study. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching (NARST).

Jen, C. H., Chien, Y. T., Martin, S. N., Chu, H. E., & Chang, C. Y. (2017). 'Student participation and perception of social environment in the science classroom. Paper presented at the 12th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), Dublin, Ireland.

Ketsing, J., Faikhamta, C. & Pongsophon, P. (2018). Factors Contributing to Students’ Participation Preferences in Thai Science Classrooms. Paper presented at the International Conference of East - Asian Association for Science Education, Taiwan.

Kim, K. (2011). How are we to understand Asia?: Perceptions and identities. Asia Review, 1(1),

-58.

Liu, J. (2001). Asian students' classroom communication patterns in US universities: An emic perspective: Greenwood Publishing Group.

Ministry of Education and Training (2018). Chuong trinh giao duc pho thong tong the [General education curriculum].

Techakosit, S., & Nilsook, P. (2018). The Development of STEM Literacy Using the Learning Process of Scientific Imagineering through AR. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 13(1), 230-238.

Wade, R. C. (1994). Teacher education students' views on class discussion: Implications for fostering critical reflection. Teaching and teacher education, 10(2), 231-243.

Wanjoo Ahn, H.-E. C., Sonya Martin, Yu-Ta Chien, Chun-Hui Jen, and Chun-Yen Chang (2016). Development of an instrument to examine Engagement and Participation in Classroom – Science (EPIC-S). Paper presented at the International Conference of East-Asian Association for Science Education, Taiwan.

Yu-Ta Chien, C.-H. J., Sonya Martin, Hye-Eun Chu, Wanjoo Ahn, and Chun-Yen Chang (2016). Toward an understanding of students’ verbal and non-verbal participatory practices in the science classroom. Paper presented at the International Conference of East-Asian Association for Science Education.


Tình trạng

  • Danh sách trống