CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

Nguyễn Hữu Hòa, Phạm Văn Luân, Cao Bá Cường, Vũ Hồng Phúc

Tóm tắt


 

 

Bài báo trình bày nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ (CLB) sinh viên tại Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Hà Nội 2. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến sau khi tiến hành kiểm định độ tin cậy của thang đo (Cronbach’s Alpha) và phân tích nhân tố khám phá (EFA). Dữ liệu nghiên cứu trên 1547 sinh viên đang tham gia các CLB sinh viên. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 3 yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các CLB sinh viên, bao gồm: Tổ chức quản lí, cơ chế và tác động xã hội; kinh phí hoạt động; ý thức thành viên. Trong mô hình nghiên cứu, yếu tố Tổ chức quản lí, cơ chế và tác động xã hội có ảnh hưởng quyết định (90,16%); tiếp đến là yếu tố Ý thức thành viên (7,65%); yếu tố Kinh phí hoạt động có ảnh hưởng thấp nhất (2,19%).

 


Từ khóa


hiệu quả hoạt động; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; câu lạc bộ sinh viên

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Bollen, K. A. (1989). Wiley series in probability and mathematical statistics. Applied probability and statistics section. Structural equations with latent variables. John Wiley & Sons. Inc

Creswell, J. W, & Plano Clark, V. L. (2010). Designing and conducting mixed methods research, SAGE Publications.

DeVellis, R. F. (2003). Scale Development: Theory and Application. 2nd ed. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.

Duncan, J. (1984). Selective attention and the organization of visual information. Journal of Experimental Psychology: General,113(4), 501-517.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2009). Multivariate Data Analysis. 7th ed, Prentical-Hall International, Inc.

Harvey, L., & Green, D. (1993). Defining quality. Assessment and Education in Higher Education, 18(1), 9-34.

Hoang, T. & Chu, N. M. N. (2008). Phan tich du lieu nghien cuu voi SPSS [Analyze research data with SPSS]. Hong Duc Publishing House.

Nguyen, D. T. (2011). Phuong phap nghien cuu khoa hoc trong kinh doanh [Scientific research method in business]. Labor and Social Publishing House, Hanoi.

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory. 2nd Edition, McGraw-Hill, New York.

Pallant, J. (2001). SPSS survival manual, Allen & Unwin, Australia.
DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.5.3012(2021)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.5.3012.2885(2021)

Tình trạng

  • Danh sách trống