DIMER HÓA PROTEIN DUNG HỢP VỚI RHAU BỞI CẤU TRÚC G-QUADRUPLEX SONG SONG

Phan Thi Phuong Trang Phan, Trương Thị Tinh Tươm, Nguyễn Đắc Nguyên Phúc, Phan Hùng Việt, Đặng Thanh Dũng

Tóm tắt


Protein dimer có vai trò quan trọng trong hoạt động sống của tế bào như hoạt hóa enzyme, truyền tín hiệu qua các thụ thể và điều hòa biểu hiện gen. Các phương pháp cảm ứng tạo protein dimer ra đời nhằm giúp con người chủ động trong việc điều hòa các quá trình sinh học. G-quadruplex là một phân tử có tiềm năng dimer hóa protein thông qua liên kết đặc hiệu với 2 phân tử protein RHAU. Tuy nhiên đến nay, chức năng này của G-quadruplex vẫn chưa được nghiên cứu rộng rãi. Trong nghiên cứu dưới đây, chúng tôi đã dòng hóa vector pTD14 mang gen mã hóa YFP dung hợp với protein RHAU và biểu hiện, tinh chế protein RHAU-YFP. Protein này cùng với protein RHAU-CFP được kiểm tra sự dimer hóa dưới sự cảm ứng bởi G-quadruplex thông qua phản ứng FRET. Kết quả cho thấy, vector pTD14 đã được dòng hóa thành công có thể được biểu hiện tạo protein RHAU-YFP trong điều kiện nhiệt độ 16OC, nồng độ IPTG 0,05 mM trong 24 giờ. Protein RHAU-YFP được tinh chế một lần qua cột His-Trap. Phản ứng FRET cho thấy G-quadruplex có khả năng cảm ứng dimer hóa protein RHAU-YFP và RHAU-CFP trong điều kiện thí nghiệm và nồng độ G-quadruplex 500 µM cho khả năng cảm ứng sự dimer hóa cao nhất. Các kết quả trên là tiền đề cho việc ứng dụng G-quadruplex để điều hòa các quá trình sinh học trong nghiên cứu y dược, bảo vệ sức khỏe con người.

Từ khóa


Dimer hóa, G-quadruplex, FRET, RHAU, CFP, YFP

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống