MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) TẠI XÃ LƯƠNG HÒA, HUYỆN GIỒNG TRÔM, TỈNH BẾN TRE

Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Nguyễn Thị Lan Anh

Tóm tắtSự chủ động tham gia của người dân là yếu tố then chốt góp phần nhanh chóng hoàn thành mục tiêu Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020. Bài viết nghiên cứu kết quả khảo sát mức độ nhận biết của người dân về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tại xã Lương Hòa (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), nhằm đưa ra những khuyến nghị và đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả mục tiêu chương trình OCOP. 150 phiếu khảo sát được sử dụng trong quá trình phân tích, đánh giá thang đo tin cậy hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và hồi quy tuyến tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy người dân trên địa bàn xã chưa thực sự nhận biết rõ ràng về nội dung cũng như tầm quan trọng của chương trình OCOP. Giải pháp tối ưu được khuyến nghị là địa phương cần phải thay đổi tập quán sản xuất manh mún, khơi dậy khả năng sáng tạo khởi nghiệp, hướng 

 

 

Từ khóa


kinh tế nông thôn; xã Lương Hòa; sản phẩm chủ lực; OCOP; nông thôn mới

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Aaker, D. A. (1991). Managing Brand Equity. New York: Free Press.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis (7th ed.). Harlow, Edinburgh Gate: Pearson Education Ltd.

Hoang, T. L. , Tuc, L., Nguyen, D. H., Ho, T. M. H. & Philippe, L. (2018). One Village One Product (OVOP) - A Rural Development Strategy and the Early Adaption in Vietnam, the Case of Quang Ninh Province [Mot lang mot san pham (OVOP) - Chien luoc phat trien o nong thon va su thich nghi som o Viet Nam, truong hop cua tinh Quang Ninh]. Sustainability 2008, 10, 4485; doi:10.3390/su10124485.

Ministry of Agriculture and Rural (2020). Conference on Evaluation of the implementation results of OCOP Program in 2019 and implementation of tasks in 2020 in the Northern region [Hoi nghi Danh gia ket qua trien khai Chuong trinh OCOP nam 2019 va trien khai nhiem vu nam 2020 khu vuc phia Bac]. Retrieved from https://www.mard.gov.vn/Pages/hoi-nghi-danh-gia-ket-qua-trien-khai-chuong-trinh-ocop-nam-2019-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-2020--.aspx.

People's Committee of Ben Tre Province (2018). Decision No.1186/QD-UBND approving the Outline of the National Program each commune a product of Ben Tre province for the period of 2018-2020. [Quyet dinh so 1186/QD-UBND ve viec phe duyet De cuong De an Chuong trinh quoc gia Moi xa mot san pham tinh Ben Tre giai doan 2018-2020]. Ben Tre.

Tran, T. V., Dao, T. H., Nguyen. T. L. A. (2018). Building and developing the medicinal value chain in the program “One Commune One Product” in Quang Ninh province [Xay dung va phat trien chuoi gia tri duoc lieu thuoc chuong trinh “Moi xa mot san pham” tinh Quang Ninh]. Economy and Forecast Review, 105-107.
DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.4.3025(2021)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.4.3025.2859(2021)

Tình trạng

  • Danh sách trống