NHỮNG PHƯƠNG THỨC LÀM GIÀU CỦA QUÝ TỘC MỚI Ở ANH TỪ THẾ KỈ XV ĐẾN THẾ KỈ XVII

Nguyễn Trà My

Tóm tắt


 

Bài viết phân tích những phương thức làm giàu của quý tộc mới ở Anh từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVII bằng phương pháp lịch sử và phương pháp logic. Kết quả nghiên cứu cho thấy quý tộc mới ở Anh đã vận dụng nhiều phương thức để có thể làm giàu: trực tiếp canh tác hoặc cho thuê đất, tiến hành cải tiến nông nghiệp; rào đất; chuyển đổi đất canh tác sang đất trồng cỏ nuôi cừu; khai mỏ và luyện kim; sở hữu những chức vụ ở trung ương và địa phương; hôn nhân với những gia đình quyền quý hoặc giàu có; tiến hành các hoạt động kinh doanh khác; đầu tư chuyển đổi trang viên sang thành thị, cho vay lãi… Mỗi phương pháp khi được chú trọng thực hiện và kết hợp hiệu quả sẽ đem lại nguồn của cải to lớn cho quý tộc mới. Đặc biệt, một số phương thức như rào đất, sở hữu chức vụ và hôn nhân, đóng vai trò quan trọng hơn cả trong quá trình làm giàu của quý tộc mới.

 


Từ khóa


nước Anh; quý tộc mới; phương thức làm giàu

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Heal, F., & Homes, C. (1994). The Gentry in England and Wales 1500-1700. California: Stanford University Press.

John, O. (1936). A Royalist's Notebook: The Common Place Book of Sir John Oglander. New York: Ayer Co Pub.

Mingay, G. (1976). The Gentry - The Rise and Fall of a Ruling Class. New York: Longman Press.

Nicolson, A. (2012). Gentry - Six Hundred Years of a Peculiary English Class. London: Harper Press.

Richardson, R. C. (1993). Town and Countryside in the English Revolution . Manchester: Manchester University Press.

Roebuck, P. (1980). Yorkshire Baronets 1640-1760. Kingston upon Hull: University of Hull Press.

Tawney, R. (1941). The Rise of the Gentry, 1558-1640. The Economic History Review, Vol XI, 1-38.

Trevor, R. (1953). The Gentry, 1540-1640. London: Cambridge University Press.


Tình trạng

  • Danh sách trống