PHÁC THẢO HÀNH TRÌNH CỦA LÍ THUYẾT CHẤN THƯƠNG TRONG LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG PHƯƠNG TÂY

Đặng Hoàng Oanh

Tóm tắt


 

Bài viết phác thảo lịch sử nghiên cứu, phê bình lí thuyết chấn thương – một trường phái lí thuyết xuất hiện ở Hoa Kì vào những năm 90 của thế kỉ XX, có đời sống vô cùng năng động ở phương Tây cho đến thời điểm này. Với nỗ lực khái quát những xu hướng nghiên cứu lí thuyết chấn thương qua từng thời kì, bài viết mô tả sự vận hành từ quan niệm về chấn thương cho đến việc xây dựng mô hình chấn thương trong văn học của các nhà nghiên cứu trên thế giới. Những khảo cứu này sẽ góp phần làm đầy đặn thêm mảng tư liệu về một lí thuyết vốn chưa được tổng thuật, cập nhật một cách hệ thống ở Việt Nam.

 


Từ khóa


khái niệm chấn thương; lí thuyết chấn thương; mô hình chấn thương; lịch sử tư tưởng phương Tây

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Balaev, M. (2014). Literary Trauma theory reconsidered, Contemporary Approaches in Literary Trauma Theory. Retrieved from https://books.google.com.vn

Caruth, C. (1996). Unclaimed Experience: Trauma and The possibility of Hisory [Kinh nghiem khong duoc khang dinh, chan thuong va nhung kha nang cua lich su] (Translated by Tran Ngoc Hieu). Retrieved from https://hieutn1979.wordpress.com/2013/03/29/cathy-caruth-nhung-kinh-nghiem-khong-duoc-khang-dinh-chan-thuong-va-nhung-kha-nang-cua-lich-su/, posted on March 29, 2013.

Caruth, C. (1995), Trauma, Explorations In Memory. Retrieved from https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/579642/mod_resource/content/1/cathy-caruth-trauma-explorations-in-memory-2.pdf

Felman, S; Laub, D. (1992), Testimony, Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History, Published in Great Britain by Routledge.

Kurtz, J. R (2018). Trauma and Literature. Cambridge University Press. Retrieved from https://libro.eb20.net/Reader/rdr.aspx?b=95946580.

Matus, J. L. “The art of medicine, Psychological trauma Victorian style: from perpetrators to victims”. Retrieved from https://www.thelancet.com/journal/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61211-1/fulltext)

Owen, S; Dambrosch, D. & Thornber, K. (2016). Literary Theories and their application – Lectures and reading (Lectures and References) [Li thuyet va ung dung li thuyet trong nghien cuu van hoc (Tap bai giang va tai lieu tham khao)]. Edited by Tran Hai Yen. Hanoi: Social Science Publishing House.

Pater, D. H (ed.) (2018). A companion to literary theory. Wiley Blackwell

Sutton, J. P. (ed.) Music, Music Therapy and Trauma, United Kingdom: Jessica Kingsley Publishers.

Waugh, P. [ed.] (2006). Literary Theory and Criticsm. An Oxford Guide. Oxford University Press.
DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.4.3037(2021)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.4.3037.2855(2021)

Tình trạng

  • Danh sách trống