MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÙNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO TỔ QUỐC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Nguyễn Thị Anh

Tóm tắt


 

 

Việt Nam là quốc gia ven Biển Đông, có bờ biển dài hơn 3000km, thềm lục địa thuộc chủ quyền và quyền tài phán rộng hàng triệu km2, với nhiều vịnh biển và hơn 3000 đảo lớn, nhỏ. Do đó, cùng với khai thác biển, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Bài viết phân tích một số quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ chủ quyền biển đảo, như: khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, quản lí và bảo vệ vùng biển đảo; phát triển kinh tế gắn liền với tăng cường quốc phòng – an ninh; giải quyết linh hoạt, khôn khéo tranh chấp trên vùng biển đảo; huy động sức mạnh toàn dân, hệ thống chính trị, phát huy mạnh mẽ vai trò của ngoại giao trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia...; từ đó, rút ra những kinh nghiệm nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo tốt hơn trong thời gian tới.

 


Từ khóa


bảo vệ chủ quyền biển đảo; quan điểm; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Communist Party of Vietnam (1996). Van kien Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu VIII [Document of the 8th national congress of Deputies]. Hanoi: National Political Publishing House.

Communist Party of Vietnam (2001). Van kien Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu IX [Document of the 10th National Congress of Deputies]. Hanoi: National Political Publishing House.

Communist Party of Vietnam (2006). Van kien Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu X [Document of the 10th National Congress of Delegates]. Hanoi: National Political Publishing House

Communist Party of Vietnam (2007). Van kien Hoi nghi lan thu 4 Ban Chap hanh trung uong khoa X ve Chien lược bien Viet Nam den nam 2020 [Document for the 4th conference, 10th Central Executive Committee on Vietnam's maritime strategy to 2020]. Hanoi: National Political Publishing House

Communist Party of Vietnam (2016). Van kien Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu XII [Document of the 12th National Congress of Delegates]. Hanoi: National Political Publishing House.

Communist Party of Vietnam (2018). Van kien Hoi nghi lan thu 8 Ban chap hanh trung ương khoa XII ve Chien luoc phat trien ben vung kinh te bien Viet Nam den nam 2030, tam nhin 2045 [Document of the 8th Conference of the XII Central Executive Committee on the Strategy for Sustainable Development of Vietnam's marine economy to 2030, vision 2045]. Retrieved September 15, 2020 from https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-36-nq-tw-2018-chien-luoc-phat-trien-ben-vung-kinh-te-bien-viet-nam-6129a.html.

Dang, D. Q. (2011). Tim kiem giai phap vi hoa binh va cong li o Bien Dong [Seeking solutions for peace and justice in the East Sea]. World Publishing House.

Hoang, T, Q. (1985). Lich su Hai quan Viet Nam [History of the Vietnam People's Navy]. People's Army Publishing House.

Political Bureau of the Party Central Committee (1987). Nghi quyet chuyen de ve bao ve chu quyen bien dao Viet Nam doi voi hai quan dao Truong Sa va Hoang Sa [The subject on the protection of the sovereignty over the sea and islands of Vietnam over the two archipelagos of Truong Sa and Hoang Sa]. Hanoi: National Political Publishing House.
DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.4.3090(2021)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.4.3090.2865(2021)

Tình trạng

  • Danh sách trống