PHƯƠNG PHÁP ĐI TỪ TRỪU TƯỢNG ĐẾN CỤ THỂ CỦA K. MARX

Phạm Minh Hoàng

Tóm tắt


 

Phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể là phương pháp chủ đạo được K. Maxr sử dụng để xây dựng lí thuyết của mình về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Đồng thời, nó cũng là phương pháp quan trọng của logic học biện chứng Marxist hướng đến việc nắm bắt đối tượng một cách nhất quán và toàn vẹn về mặt lí luận. Với ý nghĩa đó, phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể không chỉ có giá trị đối với triết học, mà còn là phương pháp nghiên cứu phổ quát của nhiều ngành khoa học khác với tính cách là logic phát minh. Bài viết phân tích khái niệm cái cụ thể, cái trừu tượng theo quan điểm của logic học biện chứng Marxist, từ đó chỉ ra mối quan hệ biện chứng giữa chúng với tính cách là cơ sở triết học của phương pháp này. Nội dung của phương pháp được làm rõ thông qua hai giai đoạn, đó là giai đoạn đi từ cái cụ thể cảm tính đến cái trừu tượng và giai đoạn đi từ cái trừu tượng đến cái cụ thể lí tính, đồng thời đây cũng chính là con đường chung mà nhận thức khoa học phải đi qua trong quá trình kiếm tìm chân lí về thế giới.

 


Từ khóa


trừu tượng; tư bản; cụ thể; logic học biện chứng; phương pháp

Toàn văn:

PDF (English)

Trích dẫn


Ilyenkov, E. (2003). Logic hoc bien chung [Dialectical Logic]. Hanoi: Information Culture Publisher.

Marx, K., & Engels, F. (1998). Toan tap [Complete Works], Vol.46, Part I. Hanoi: Truth Publisher.

Marx, K., & Engels, F. (1993). Toan tap [Complete Works], Vol.23. Hanoi: Truth Publisher.

Faculty of Philosophy. (2007). Gioi thieu kinh dien triet hoc Mac-Lenin [Introduction to the classic work of Marxist-Leninist philosophy]. Hanoi: Vietnam National University Press, Hanoi.

Le, D. T., & To, D. H., & Vu, T. D. (2007). Giao trinh Logic hoc [Introduction to Logics]. Hanoi: National Political Publishing House.

Lenin, V. I. (1981). Toan tap [Complete Works],Vol. 29, Moscow: Congress Pulisher.

Rosenthal, M. M. (1962). Nhung van de ve phep bien chung trong bo Tu ban cua Mac [Problems of dialectics in Marx’s Capital]. Hanoi: Truth Publisher.

Rosenthal, M. M. (1986). Tu dien triet hoc [Dictionary of Philosophy]. Moscow: Congress Publisher.
DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.7.3109(2021)

DOI (PDF (English)): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.7.3109.2913(2021)

Tình trạng

  • Danh sách trống