BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KHU VỰC TÂY NGUYÊN

Nguyễn Hữu Lành, Hồ Ngọc Kiều

Tóm tắt


 

Bài viết đề cập các biện pháp quản lí hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo (ĐBCLĐT) ở các trường cao đẳng (CĐ) khu vực Tây Nguyên, bao gồm các nhóm biện pháp: Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí (CBQL), giảng viên (GV) và chuyên viên (CV) về quản lí hoạt động ĐBCLĐT; tăng cường công tác kế hoạch hóa hoạt động ĐBCLĐT; đẩy mạnh công tác tổ chức, chỉ đạo hoạt động ĐBCLĐT; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động ĐBCLĐT; chú trọng công tác cải tiến hoạt động ĐBCLĐT. Kết quả nghiên cứu cho thấy các biện pháp đều cần thiết và khả thi tại các trường CĐ khu vực Tây Nguyên; trong đó, một số biện pháp được đánh giá có mức độ cần thiết và khả thi nổi trội là: “Thực hiện lựa chọn, quy hoạch, phân công cán bộ đáp ứng nhu cầu quản lí hoạt động ĐBCLĐT ở các trường CĐ khu vực Tây Nguyên” và “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đáp ứng nhu cầu quản lí hoạt động ĐBCLĐT ở các trường CĐ khu vực Tây Nguyên”, và “Xây dựng các nguồn lực quản lí hoạt động ĐBCLĐT ở các trường CĐ khu vực Tây Nguyên”.

 


Từ khóa


Tây Nguyên; trường cao đẳng; quản lí hoạt động; đảm bảo chất lượng; biện pháp; đào tạo

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Communist Party of Vietnam (2021). Chien luoc phat trien kinh te – xa hoi 10 nam 2021-2030 [Socio-economic development strategy for 10 years 2021-2030]. Hanoi.

Ngo, P. T. A. (2016). Dam bao chat luong cua trung tam day nghe cong lap vung Dong Nam Bo [Quality assurance of public vocational training centers in the Southeast region]. Doctoral thesis. Library of Vietnam National University, Hanoi.

Nguyen, T. B. N. (2014). Nang cao chat luong dao tao nghe cua Truong Cao dang nghe thanh nien dan toc Tay Nguyen [Improving the quality of vocational training of the Central Highlands Youth Vocational College for Ethnic Minorities]. Master thesis. National Economics University, Hanoi.

Nguyen, V. H. (2016). Quan li dao tao cua truong cao dang nghe theo tiep can dam bao chat luong [Training management of vocational colleges according to the quality assurance approach]. Doctoral thesis. Hanoi National University, Hanoi.
DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.8.3228(2021)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.8.3228.2929(2021)

Tình trạng

  • Danh sách trống