ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC ĐẦU THẾ KỈ XX VÀ MỘT SỐ GỢI MỞ CHO CẢI CÁCH GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI Ở VIỆT NAM

Hà Triệu Huy

Tóm tắt


 

Bài viết này nhằm làm rõ phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục trên quan điểm cải cách giáo dục. Mặc dù, xuất hiện từ đầu thế kỉ XX, nhưng phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục vẫn có những nét tương đồng với cái cách giáo dục Việt Nam hiện nay. Dựa trên các kết quả nghiên cứu trước đây, bài viết chỉ ra hai đặc điểm ứng dụng nổi bật của phong trào này: Thứ nhất, Đông Kinh Nghĩa Thục đã đề xuất một phương châm giáo dục cho Việt Nam; thứ hai, mô hình tổ chức, các môn học và phương pháp dạy học của phong trào đã góp phần thay đổi mọi khía cạnh của nền giáo dục cũ. Có thể nói, phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục đã để lại kinh nghiệm trong việc tạo ra một triết lí giáo dục nhất quán, đối với việc thay đổi phương pháp và chủ đề giảng dạy hiện nay.

 


Từ khóa


cải cách giáo dục; Đông Kinh Nghĩa Thục; lịch sử Việt Nam

Toàn văn:

PDF (English)

Trích dẫn


Chuong, T. (1982). Tonkin Free School. Hanoi: Hanoi Publishing House.

Chuong, T. (2007). Keido University in Japan and Tonkin Free School in Vietnam. Journal of Historical Review(2), 7-14.

Chuong, T. (2007). Tonkin Free School and its verse and literature. Hanoi: East West Publishing House.

Dang, T. M. (1974). Revolutionary literature of Vietnam in the early 20th century. Hanoi: Literature Publishing House.

Dewey, J. (2012). Democracy and Education. Duke Classics.

Ecole française d'Extreme-Orient (1997). Literature of Tonkin Free School. Hanoi: Culture Publishing House.

J.Troy, D. S. (2003). Higher education students' attitudes to student centered learning: beyond educational bulimia. The Journal of Studies in Higher Education, 321-324.

Moore, T. W. (1982). Philosophy of Education: An Introduction. London: Routledge & Kegan Paul.

Nguyen Anh (1961). Tonkin Free School is national movement of cultural revolution? Journal of Historical Review, 38-46.

Nguyen, H. L. (2002). Tonkin Free School. Hanoi: Culture and Information Publishing House.

Nguyen, Q. T. (2010). Dao Trinh Nhat: anthology in History. Hanoi: Literature Publishing House.

University of Social sciences and Humanities (2007). 100 years of Vietnamese education post Dong Kinh Nghia Thuc. Ho Chi Minh City: National University Publishing House.

Various authors (2008). 100 years of Tonkin Free School. Hanoi: Knowledge Publishing House.

Vo, V. D. (2015). Ideology of educational reform in Tonkin Free School and its value. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 4(69), 110-119.

Winch, C., & Gingell, J. (2008). Philosophy of Education: The Key Concepts. New York: Routledge.
DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.11.3258(2021)

DOI (PDF (English)): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.11.3258.2970(2021)

Tình trạng

  • Danh sách trống