Các kiểu cấu trúc kết quả tiếng Việt

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Tóm tắt


Xét theo kết pháp, cấu trúc kết quả (CTKQ) trong tiếng Việt có hai kiểu cấu tạo chính: (1) Kiểu thứ nhất là CTKQ được tạo thành từ hai mệnh đề thể hiện hai sự tình nhân - quả có quan hệ chính – phụ; (2) Kiểu thứ hai từ mô hình câu đơn kết hợp với ngữ vị từ chỉ trạng thái kết quả. Trong kiểu cấu tạo thứ hai lại có thể chia thành các kiểu cấu tạo khác nhau dựa trên tính chất, vị trí chuyển tác/ vô tác của vị từ trung tâm. Bài viết hệ thống các kiểu loại CTKQ và miêu tả sơ bộ đặc trưng ngữ nghĩa – ngữ pháp của chúng.


Từ khóa


vị từ gây khiến, vị từ khởi trạng, sự tình hành động, sự tình kết quả, tính hữu đích, trạng thái kết quả

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.2(80).349(2016)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.2(80).349.341(2016)

Tình trạng

  • Danh sách trống