Hiện tượng Nguyễn Nhật Ánh và công nghệ PR

Lê Trà My

Tóm tắt


Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn có số lượng sách xuất bản khá lớn. Thành công này có sự tác động của công nghệ PR (public relations). Hiện tượng Nguyễn Nhật Ánh có thể gợi ra các vấn đề quan niệm về nhà văn, phê bình văn học, chức năng văn học; từ đây, có thể nhận ra sự tương tác của văn học với môi trường truyền thông đương đại.


Từ khóa


hiện tượng Nguyễn Nhật Ánh, công nghệ PR

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.2(80).354(2016)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.2(80).354.346(2016)

Tình trạng

  • Danh sách trống