Lợi ích và các định hướng sự phát triển du lịch cộng đồng tại Quảng Nam

Thái Thảo Ngọc

Tóm tắt


Tỉnh Quảng Nam có nhiều tiềm năng để phát triển loại hình du lịch cộng đồng, đặc biệt tại các khu vực làng quê, miền núi, nơi đời sống văn hóa tạo được nét đặc trưng và mới mẻ đối với du khách. Du lịch cộng đồng tại tỉnh Quảng Nam dù vẫn ở bước đầu khai phá nhưng đã mang lại nhiều lợi ích của sự phát triển du lịch bền vững. Bài viết trình bày sự thay đổi cách nhìn nhận về hướng phát triển du lịch, về cách làm du lịch tạo ra thu nhập bền vững từ các cấp quản lí đến người dân trong cộng đồng, sự thay đổi trong nhận thức về bảo tồn những giá trị văn hóa và tài nguyên môi trường của tỉnh Quảng Nam.


Từ khóa


du lịch cộng đồng, lợi ích

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.2(80).355(2016)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.2(80).355.347(2016)

Tình trạng

  • Danh sách trống