Mối quan hệ giữa dân số và phát triển kinh tế tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2000 – 2014

Nguyễn Thị Hiển

Tóm tắt


Dân số và phát triển kinh tế của mỗi địa phương, vùng, quốc gia hay khu vực luôn có mối quan hệ chặt chẽ và tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Bài viết trình bày mối quan hệ giữa dân số với phát triển kinh tế tỉnh Bình Dương trong giai đoạn 2000 – 2014, đồng thời chỉ ra những tác động tích cực và hạn chế của mối quan hệ này; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy tính tích cực và khắc phục những hạn chế của mối quan hệ này để phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Tỉnh.


Từ khóa


kinh tế tỉnh Bình Dương, phát triển kinh tế, dân số tỉnh Bình Dương

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.2(80).356(2016)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.2(80).356.348(2016)

Tình trạng

  • Danh sách trống