Thiết kế hệ thống thủy nhiệt và chế tạo cấu trúc ống nano TiO2

Lê Thị Ngọc Tú, Trần Bá Toàn, Vũ Thị Hạnh Thu

Tóm tắt


Cấu trúc ống nano TiO2 được tổng hợp thành công từ bột TiO2 thương mại bằng phương pháp thủy nhiệt. Sự ảnh hưởng của nhiệt độ thủy nhiệt lên cấu trúc ống nano TiO2 được phân tích và đánh giá bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM). Ở nhiệt độ 130oC và thời gian 22 giờ, ống nano TiO2 có độ đồng đều với đường kính 10÷12nm. Kết quả đánh giá tính năng quang xúc tác cũng cho thấy ống nano TiO2 có tính năng quang xúc tác cao hơn so với bột TiO2.


Từ khóa


TiO2, ống nano, thủy nhiệt, quang xúc tác

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống