Thực trạng giáo dục tiền hôn nhân cho nữ thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Bích Hồng, Đào Thị Duy Duyên, Lý Minh Tiên

Tóm tắt


Bài báo được trích từ kết quả nghiên cứu đề tài “Thực trạng giáo dục tiền hôn nhân cho nữ thanh niên (TN) tại Thành phố Hồ Chí Minh” (TPHCM). Nội dung bài báo đề cập thực trạng nhận thức về giáo dục tiền hôn nhân, thực trạng tổ chức giáo dục tiền hôn nhân cho nữ TN tại TPHCM gồm nội dung và hình thức tổ chức giáo dục, thực trạng tham gia của nữ TN vào các hình thức này và nguyên nhân của việc họ chưa tham gia tập huấn tiền hôn nhân.


Từ khóa


giáo dục, tiền hôn nhân, nữ thanh niên

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.2(80).458(2016)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.2(80).458.450(2016)

Tình trạng

  • Danh sách trống