Vấn đề liêm chính học thuật trong sự nghiệp “trồng người”

Trần Thị Út, Huỳnh Thạnh, Nguyễn Thị Thanh Hòa

Tóm tắt


Vấn nạn đạo văn đang trở nên phổ biến và nghiêm trọng trong giáo dục bậc đại học ở nước ta. Nghiên cứu này sử dụng báo cáo thực tập tốt nghiệp của 252 cựu sinh viên khối ngành kinh tế. Kết quả phân tích cho thấy chỉ số tương đồng trung bình (average similarity index) của nguyên tác so với cơ sở dữ liệu của Turnitin lên đến 47,5%, nhóm có chỉ số tương đồng từ 50% trở lên chiếm gần 40%. Trong đó, internet đã trở thành công cụ mạnh cho mức độ vi phạm. Ngoài ra, số liệu thống kê còn cho thấy không có sự khác biệt trung bình về chỉ số tương đồng giữa các nhóm ngành (kế toán, quản trị kinh doanh), chương trình đào tạo (cao đẳng, đại học và hệ liên thông) cũng như giới tính (nam, nữ).


Từ khóa


liêm chính học thuật, đạo văn, Turnitin, giáo dục đại học

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.2(80).459(2016)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.2(80).459.451(2016)

Tình trạng

  • Danh sách trống