Tư tưởng canh tân giáo dục trong phong trào Đông Kinh nghĩa thục và giá trị của nó

Võ Văn Dũng

Tóm tắt


Phong trào Đông Kinh nghĩa thục đầu thế kỉ XX được coi là một trong những phong trào yêu nước có nhiều hoạt động cải cách giáo dục tích cực đóng góp trong nền giáo dục nước nhà. Phong trào đã thực hiện thành công việc bỏ cựu học, theo tân học. Mục đích của phong trào là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực để đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước giàu mạnh. Bài viết tìm hiểu tư tưởng canh tân giáo dục trong phong trào Đông Kinh nghĩa thục, từ đó rút ra những giá trị hữu ích góp phần hoàn thiện nền giáo dục Việt Nam hiện nay.


Từ khóa


phong trào yêu nước, cải cách giáo dục, Đông Kinh nghĩa thục

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống