Số Betti và không gian các đạo hàm phản xứng của các đại số Lie toàn phương giải được có số chiều  7

Cao Trần Tứ Hải, Dương Minh Thành

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi tính toán toàn bộ số Betti của các đại số Lie toàn phương giải được có số chiều £ 7 vừa được phân loại trong [5]. Bên cạnh đó, không gian các đạo hàm phản xứng của chúng cũng được mô tả tường minh.


Từ khóa


đại số Lie, đại số Lie toàn phương, đối đồng điều, đạo hàm phản xứng

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).531(2015)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).531.523(2015)

Tình trạng

  • Danh sách trống