Ứng dụng viễn thám đánh giá nguy cơ hạn hán khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Trịnh Lê Hùng, Đào Khánh Hoài

Tóm tắt


Công nghệ viễn thám với những ưu điểm nổi bật so với các phương pháp nghiên cứu truyền thống đã được ứng dụng hiệu quả trong nghiên cứu, giám sát và ứng phó với hiện tượng hạn hán. Bài báo trình bày kết quả đánh giá nguy cơ hạn hán khu vực huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) từ tư liệu ảnh vệ tinh đa phổ LANDSAT sử dụng chỉ số khô hạn nhiệt độ thực vật (TVDI). Kết quả nhận được có thể sử dụng trong thành lập bản đồ nguy cơ khô hạn và giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra.


Từ khóa


hạn hán, viễn thám, nhiệt độ bề mặt, độ ẩm đất, chỉ số khác biệt thực vật, ảnh đa phổ LANDSAT

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).539(2015)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).539.531(2015)

Tình trạng

  • Danh sách trống