Biểu hiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại tỉnh Tiền Giang giai đoạn 1978 – 2015

Trần Văn Thương, Phạm Văn Ngọt, Đào Ngọc Hùng

Tóm tắt


Tiền Giang là một trong 13 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, 1 trong 28 tỉnh, thành phố giáp biển đang chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu. Nhiệt độ, lượng mưa, bão và thiên tai tại địa phương có xu hướng ngày càng gia tăng. Sử dụng phương pháp thông kê để đánh giá biểu hiện của biến đổi khí hậu sẽ giúp người đọc thấy được một cách toàn diện về những biểu hiện thay đổi các yếu tố khí hậu của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 1978 – 2015; đồng thời, làm cơ sở dự báo về khí hậu trong tương lai và giải pháp phòng tránh các diễn biến thất thường của thời tiết trong BĐKH.


Từ khóa


biến đổi khí hậu, nước biển dâng, Tiền Giang

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống