Khảo sát sự tác động của ion chì (Pb2+) lên sự phát triển tim và xương sống của ấu trùng cá Sóc – Oryzias Curvinotus giai đoạn 1- 10 ngày tuổi

Trần Thị Phương Dung, Trần Bích Trầm

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tác động của ion chì (Pb2+) ở các nồng độ 0; 20; 40; 60; 80; 100; 120; 140µg/L lên quá trình phát triển cá thể cá Sóc Oryzias curvinotus giai đoạn từ 1 – 10 ngày tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nồng độ Pb2+ càng cao thì không chỉ gây dị tật xương sống mà còn làm biến dạng xương hộp sọ. Ngoài ra, theo sự tăng dần của nồng độ Pb2+ khảo sát thì chiều dài của ấu trùng cá Sóc giảm theo phương thức tuyến tính. Đối với ấu trùng cá Sóc, các nồng độ Pb2+ được khảo sát vẫn chưa làm xuất hiện dị tật tim mặc dù Pb2+ đã làm thay đổi nhịp tim.


Từ khóa


ion chì, nhiễm độc kim loại nặng, phôi cá, cá Sóc

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống