Hoạt động của các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2005 – 2012

Nguyễn Thị Huyền Trang Trang

Tóm tắt


Với những lợi thế so sánh, tỉnh Bắc Ninh đã có 10/15 khu công nghiệp (KCN) đã và đang đi vào hoạt động. Các KCN đã tạo ra sức hấp dẫn với nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đồng thời cũng tạo ra một khối lượng lớn việc làm cho lao động trong và ngoài tỉnh. Giá trị sản xuất chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong sản xuất công nghiệp và làm tăng trị giá tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) của Bắc Ninh. Tuy nhiên, các KCN đang phải đối mặt với nhiều khó khăn cần giải quyết. Bài viết tìm hiểu những nhân tố tác động đến sự hình thành và phát triển KCN và tình hình hoạt động của các KCN tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2005 - 2012.


Từ khóa


khu công nghiệp, Bắc Ninh, hoạt động khu công nghiệp, công nghiệp

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống