Ảnh hưởng của phân ủ từ rơm (phế thải của việc sản xuất nấm rơm) có xử lí Trichoderma đến sinh trưởng và năng suất của 2 giống lúa MTL560 và IR50404

Nguyễn Thành Hối, Mai Vũ Duy, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Thị Diễm Hương

Tóm tắt


Thí nghiệm được bố trí trong chậu nhằm xác định liều lượng phân ủ bằng rơm (phế thải của việc sản xuất nấm rơm) nhiễm nấm Trichoderma sp. đến sinh trưởng và năng suất 2 giống lúa (IRR50404 và MTL560). Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên thừa số 2 nhân tố, 4 lần lặp lại. Kết quả cho thấy bón 5 tấn/ha phân ủ bằng rơm kết hợp 70 N - 60 P2O5 - 30 K2O kg/ha đã làm năng suất thực tế (25,9 g/chậu) tăng 54,8% so với không bón, tăng chiều cao, số nhánh, số bông/chậu và tỉ lệ hạt chắc.


Từ khóa


phân ủ bằng rơm, MTL560, IR50404, Trichoderma sp

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống