Ảnh hưởng của dao động hạt nhân lên vị trí điểm giao thoa cực tiểu trong phổ sóng điều hòa bậc cao của phân tử

Phan Thị Ngọc Loan, Lê Nguyễn Minh Phương, Trần Tuấn Anh

Tóm tắt


Bằng việc giải số phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian, chúng tôi thu được phổ sóng điều hòa bậc cao phát ra từ phân tử đang dao động tương tác với chùm laser cường độ cao nhằm khảo sát vị trí điểm giao thoa cực tiểu. Kết quả cho thấy khi hạt nhân dao động, cường độ sóng điều hòa đạt cực tiểu tại bậc nhỏ hơn so với khi hạt nhân cố định. Ngoài ra, pha của sóng điều hòa sẽ nhảy pha một góc xấp xỉ bằng radian khi đi qua một góc định phương“tới hạn” khi xét đến dao động hạt nhân.


Từ khóa


laser cường độ cao, sóng điều hòa bậc cao, dao động phân tử, giao thoa, khoảng cách liên hạt nhân

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).647(2015)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).647.638(2015)

Tình trạng

  • Danh sách trống