Kĩ thuật tính số cho các tensor green của hệ cấu trúc hình trụ

Nguyễn Dũng Chinh, Hồ Trung Dũng

Tóm tắt


Chúng tôi sử dụng định lí Cauchy để thực hiện việc tính tích phân số cho hàm Green của hệ cấu trúc hình trụ và chỉ rõ các thông số tối ưu cho đường lấy tích phân. Kết quả số cho thấy đường lấy tích phân đi quá gần cũng như tiến quá xa khỏi trục thực cũng sẽ gây ra một số vần đề làm cho kết quả không chính xác.


Từ khóa


tích phân theo contour, mặt phẳng phức, định lí Cauchy

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).649(2015)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).649.640(2015)

Tình trạng

  • Danh sách trống