Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lí máu của 2 tổ hợp lai (gà Đáxgà Tam hoàng) và (gà Kiếnxgà Tam hoàng) ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Nguyễn Thị Tường Vy

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện tại các nông hộ huyện Quảng Điền từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 10 năm 2014 nhằm xác định một số chỉ tiêu sinh lí máu. Thí nghiệm được tiến hành ở 30 gà mái (gà Đá x gà Tam hoàng), 30 gà trống (gà Đá x gà Tam hoàng); 30 gà mái (gà Kiến x gà Tam hoàng) 30 gà trống (gà Kiến x gà Tam hoàng) ở giai đoạn trưởng thành (26 tuần tuổi). Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng hồng cầu của gà trống cao hơn gà mái (p<0,05) trong tất cả các tổ hợp lai; số lượng hồng cầu của tổ hợp lai gà trống (gà Đá x gà Tam hoàng) cao nhất đạt (2,76 triệu/mm3máu), hàm lượng hemoglobin cao nhất ở tổ hợp lai gà trống (gà Đá x gà Tam hoàng) đạt 12,28g%, số lượng bạch cầu và công thức bạch nằm trong giới hạn của gà khỏe mạnh.


Từ khóa


bạch cầu, gà Đá, gà Tam hoàng, gà Kiến, hemoglobin, hồng cầu

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).653(2015)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).653.644(2015)

Tình trạng

  • Danh sách trống