“Lạc Khư xã tục lệ” và vấn đề lễ hội trong năm

Đỗ Thị Hà Thơ

Tóm tắt


“Lạc Khư xã tục lệ” gồm 16 điều lệ, được soạn năm Chính Hòa 1 (1680) là bản tục lệ hiếm có của vùng cao không xuất hiện hiện tượng tục biên. Đây là tập tư liệu quý ghi nhận phát kiến của các bậc túc Nho miền núi đối với việc quản lí dân ở các giai đoạn sau. Tác giả văn bản chú trọng nhiều đến hoạt động cộng đồng, khuôn lại trong 13 điều về trách nhiệm phụng cúng của cư dân vào các tiết tứ thời trong năm.


Từ khóa


tục lệ, hương ước, tục lệ xã Lạc Khư, tục lệ miền núi

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống