Nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Đỗ Thị Minh Liên

Tóm tắt


Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (RLNVSP) cho sinh viên (SV) Khoa Giáo dục Mầm non (GDMN) có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành phẩm chất và năng lực nghề nghiệp cho SV, góp phần thực hiện nhiệm vụ đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non (GVMN) có chất lượng cao, đáp ứng những yêu cầu đổi mới của GDMN. Để hoạt động này có hiệu quả thì cần nghiên cứu xác định hệ thống những kĩ năng sư phạm cơ bản cần hình thành cho SV, xây dựng quy trình rèn luyện và đánh giá kết quả RLNVSP cho SV một cách phù hợp, đồng thời cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện quy trình đã xây dựng.


Từ khóa


rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, năng lực sư phạm, kĩ năng sư phạm

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống