Cần thận trọng khi dùng bản đồ giáo khoa lịch sử lấy từ mạng internet

Tưởng Phi Ngọ, Nhữ Thị Phương Lan

Tóm tắt


Hiện nay, nhiều sinh viên, giáo viên trung học phổ thông sử dụng những bản đồ giáo khoa lịch sử bằng tiếng Việt trên internet với thái độ hoàn toàn tin cậy. Những bản đồ này tuy màu sắc đẹp nhưng vẫn còn sai sót. Bài viết này chỉ ra những chỗ sai sót của một số bản đồ nói trên nhằm cảnh báo người dùng cần thận trọng hơn khi sử dụng các bản đồ giáo khoa lịch sử trên mạng.

Từ khóa


bản đồ, bản đồ giáo khoa lịch sử

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống