Nhân vật kiếm tìm trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000

Phạm Thị Thùy Trang

Tóm tắt


Nhân vật kiếm tìm trong tiểu thuyết Việt Nam từ  1986 đến 2000 là kiểu nhân vật tích cực truy tìm những ý nghĩa của bản thể và tồn tại. Họ thường chủ động dẫn dắt tiến trình sự kiện, định hướng mạch tự  sự  trong quá trình thực hiện khát vọng tìm hiểu, khám phá những uẩn khúc bên trong số  phận và hoàn cảnh của bản thân. Hành trình tìm kiếm của nhân vật không chỉ  là hành trình khám phá, nhìn nhận lại lịch sử, hiện thực đời sống xung quanh mà còn là hành trình tự  ý thức về chính mình.

Từ khóa


nhân vật, kiếm tìm, tiểu thuyết, từ 1986 đến 2000

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống