Chi tiết về Tác giả

Bình, Đậu Thanh

  • T. 17, S. 12 (2020) - Bài viết
    ỨNG DỤNG KĨ THUẬT LẬP CHỈ MỤC KHÔNG GIAN TRONG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOÁNG SẢN
    Tóm tắt  PDF