Chi tiết về Tác giả

Thịnh, Đặng Thái

  • T. 15, S. 10 (2018): Khoa học giáo dục - Bài viết
    Mô hình Blended Learning thích hợp như thế nào trong giáo dục đại học khối kinh tế? – Một tình huống triển khai tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF