Chi tiết về Tác giả

Quang, Đặng Hồ Hồng

  • T. 17, S. 12 (2020) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ HẠT VI CẦU Y-90 DẠNG HẠT THỦY TINH VÀ DẠNG GEL ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ GAN TẠI VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF
  • T. 18, S. 3 (2021) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ THUỐC PHÓNG XẠ 32P-CHROMIC PHOSPHATE TRÊN LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ
    Tóm tắt  PDF