Chi tiết về Tác giả

Oanh, Đặng Hoàng, Trường Đại học Vinh, Việt Nam

  • T. 18, S. 4 (2021) - Khoa học Xã hội & Nhân Văn
    PHÁC THẢO HÀNH TRÌNH CỦA LÍ THUYẾT CHẤN THƯƠNG TRONG LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG PHƯƠNG TÂY
    Tóm tắt  PDF