Chi tiết về Tác giả

Hạnh, Đặng Thị Hồng

  • T. 16, S. 10 (2019) - Bài viết
    BÀN VỀ SỰ KHÉO LÉO KHI GIAO TIẾP NGÔN NGỮ TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG TRUNG QUỐC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
    Tóm tắt  PDF