Chi tiết về Tác giả

Dũng, Đặng Thanh, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh