Chi tiết về Tác giả

Thư, Đỗ Anh

  • T. 17, S. 6 (2020) - Bài viết
    ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ NPK LÊN HÀM LƯỢNG PROTEIN VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA SPIRULINA SP. NUÔI CẤY BẰNG HỆ THỐNG PLASTIC BAG PHOTO – BIOREACTOR
    Tóm tắt  PDF