Chi tiết về Tác giả

Phúc, Đỗ Hoàng

  • T. 18, S. 6 (2021) - Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
    TÍNH CHẤT NHIỆT VÀ TỪ CỦA VẬT LIỆU NANO HoFeO3 TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA HOÁ HỌC
    Tóm tắt  PDF