Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Đào Thị Mộng

  • S. 10(88) (2016): Khoa học giáo dục - Bài viết
    Đề xuất của giáo viên và học sinh ở một số trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho việc biên soạn sách giáo khoa Lịch sử sau năm 2015
    Tóm tắt  PDF