Chi tiết về Tác giả

Phương, Đoàn Thị Thanh

  • S. 45 (2013): Khoa học Giáo dục - Bài viết
    Tình hình học tập học phần Giáo dục vì sự phát triển bền vững thông qua hoạt động ngoại khóa của sinh viên năm thứ 4 Khoa Địa lí Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
    Tóm tắt  PDF