Chi tiết về Tác giả

Ngân, Bùi Thị Kim

  • T. 16, S. 12 (2019) - Bài viết
    ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CHIẾU UVA LÊN KHỐI LƯỢNG CƠ THỂ, SỐ LƯỢNG TẾ BÀO MÁU VÀ NỘI QUAN CỦA CHUỘT NHẮT TRẮNG (Mus musculus var. albino)
    Tóm tắt  PDF