Chi tiết về Tác giả

Hà, Bùi Thị Liên

  • T. 17, S. 9 (2020) - Bài viết
    HIỆU CHỈNH CÁC THÀNH PHẦN CHO PHẢN ỨNG PCR CỦA CÁC MICROSATELLITE VÀ NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC QUẦN THỂ CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus)
    Tóm tắt  PDF