Chi tiết về Tác giả

Mai, Bùi Thị Thanh

  • T. 16, S. 12 (2019) - Bài viết
    XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM
    Tóm tắt  PDF
  • T. 17, S. 5 (2020) - Bài viết
    VẬN DỤNG MÔ HÌNH HỌC TRẢI NGHIỆM ĐỂ NÂNG CAO KĨ NĂNG SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN THÔNG QUA HỌC PHẦN THỰC HÀNH DẠY HỌC TOÁN
    Tóm tắt  PDF