Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Bùi Trần Quỳnh, Việt Nam