Chi tiết về Tác giả

Giác, Cao Cự

  • T. 17, S. 2 (2020) - Bài viết
    SỬ DỤNG BÀI TẬP TỰ HỌC PHẦN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC MÔN HÓA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
    Tóm tắt  PDF